دی ان ای فرا زمینی

دی ان ای فرازمینی

محققان سازمان ناسا با بررسی و مطالعه شهاب سنگ ها شواهدی را یافته اند که مولکول های دی ان ای حامل دستور العمل های ژنتیکی برای ادامه ، حیات به احتمال زیاد در فضا ساخته شده اند.

این تحقیق احتمال درست بودن نظریه “KIT” که معتقد است قطعات آماده ای از حیات در خارج از زمین ساخته شده و توسط شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار به زمین انتقال داده شده اند را تقویت می کند.

از سال ۱۹۶۰ بسیاری از محققین آثاری از دی ان ای ها را در شهاب سنگ ها یافته اند اما مطمئن نبودند که آیا واقعا آنها خاستگاه خارج از زمین دارند و یا اینکه در جو زمین به این آثار برخورد کرده اند. دکتر Michael Callahan گفت ما اکنون سه دسته از شواهد را داریم که این دی ان ای منشا خارج از زمین دارند.

این کشف می افزاید فعل و انفعالات شیمیایی داخل سیارک ها و ستاره های دنباله دار توانایی ساختن بلوک های مولکولی موجود در دی ان ای را داراست. محققان قبل از این موفق به یافتن آمینو اسید ها در نمونه های دنباله دار Wild 2 بدست آمده از فضا پیمای Stardust شده بودند. آنها دوازده شهاب سنگ را مورد آزمایش قرار داده اند که ۹ عدد از آنها از بین نمونه های قطب جنوب بوده است. گروه با استفاده از اسید فرمیک نمونه ای از هر کدام را استخراج کرده و اقدام به جدا سازی آنها کرده اند.

تیم تحقیق adenine و guanine به همراه nucleobases , hypoxanthine و xanthine را از نمونه ها استخراج کردند. دو ماده آخر در ساختمان دی ان ای موجود نیست اما برای hypoxaes ، فرآیند های زیستی استفاده می شود. محققین همچنین در مطالعه دو شهاب شنگ دیگر مواد زیستی کمتری را یافته اند که این نشان دهنده خاستگاه فضایی آنها است.